Recycle Bonus

Koop of huur je een Nefit-actieproduct dan ontvang je bij inruil van je oude cv-ketel een Recycle Bonus van Nefit Bosch.

De actieproducten en bijbehorende bonusbedragen zijn:

 • alle Nefit warmtepompen: € 150,-
 • alle Nefit zonneboilersystemen: € 150,-
 • alle Nefit cv-ketels: € 75,-.

Alle combinaties zijn mogelijk: voor een hybride systeem met zonneboiler bijvoorbeeld is de totale Recycle Bonus € 375,-.

Actievoorwaarden

Actievoorwaarden

Algemeen

 1. De actie geldt alleen voor actieproducten die tijdens de actieperiode - van 1 september tot en met 31 december 2019 - zijn gekocht bij én geïnstalleerd door een erkend installateur.
 2. Om deel te nemen registreert de koper/huurder het gekochte/gehuurde actieproduct via www.nefit-bosch.nl. Voor registratie is een geldig aankoop- of huurbewijs nodig.
 3. In geval van koop of huur via www.nefit-bosch.nl wordt het retourbedrag direct verrekend in de koopprijs, respectievelijk het huurbedrag.
 4. Deze actie mag worden gecombineerd met de TopLine Inruiloptie.

Recycle Bonus

 1. De Recycle Bonus wordt uitgekeerd in de vorm van een cashback van € 75,- bij aankoop of huur van een Nefit cv-ketel, resp. € 150,- voor een Nefit warmtepomp of zonneboiler. De vermelde bedragen zijn inclusief BTW.
 2. Na online registratie en acceptatie door Nefit Bosch wordt de Recycle Bonus binnen 6 weken overgemaakt op het door de deelnemer opgegeven, geldige Nederlands bankrekeningnummer.
 3. Het installatiebedrijf dat het nieuwe toestel plaatst, zorgt ook voor afvoer van de oude cv-ketel. Voor het recyclen van de oude cv-ketel kunnen installatiebedrijven gebruikmaken van de Nefit Bosch Recycle-service (m.u.v. de Waddeneilanden), of van diensten van derden.
 4. Ook zonder inruil van een oude cv-ketel kunnen consumenten aan de actie deelnemen.

Actieperiode en uiterste deelnamedatum

 1. De actieperiode loopt van 1 september tot en met 31 december 2019, hierbij is de installatiedatum bepalend.
 2. De uiterste deelnamedatum (uiterste registratiedatum) is 31 januari 2020.
 3. Registraties die na 31 januari 2020 worden ontvangen, kunnen niet in behandeling worden genomen, ongeacht het al dan niet binnen de actieperiode vallen van de installatiedatum.
 4. Aanmeldingen die niet via de reguliere actiesite www.nefit-bosch.nl binnenkomen, kunnen worden geweigerd. Bij acceptatie is de verwerkingstijd langer.

Aankoop- of huurbewijs

 1. Om aan de actie deel te kunnen nemen moet bij registratie een kopie van een geldig aankoopbewijs (scan of foto) worden meegestuurd.
 2. Als aankoopbewijs geldt een kopie van de factuur van het installatiebedrijf dat de producten heeft geleverd en geïnstalleerd.
 3. Naam, adres en vestigingsplaats van het installatiebedrijf dienen correct en leesbaar op de kopie van de factuur te zijn vermeld, evenals naam, adres en woonplaats van de deelnemer.
 4. Op de kopie van de aankoopfactuur moet expliciet vermeld staan dat het gaat om de koop én installatie van een Nefit actieproduct.
 5. Wanneer de aankoop is gedaan bij een bedrijf dat de producten niet zelf installeert, dient ook een factuur overlegd te worden van de erkende installateur die de installatiewerkzaamheden heeft verricht.
 6. In geval van lease of huur via derden, kan de eindgebruiker in plaats van een aankoopfactuur de lease- of huurovereenkomst meesturen als bewijs. Op de overeenkomst dient het betreffende product te zijn vermeld, inclusief het serienummer.

Overige bepalingen

 1. Deze tijdelijke promotionele actie wordt georganiseerd door Nefit | Bosch Thermotechniek B.V. te Deventer.
 2. De actie is uitsluitend geldig op in Nederland aangeschafte actieproducten.
 3. Nefit Bosch is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de actieproducten bij de tussenhandel. Mochten binnen de actieperiode de actieproducten niet voorradig zijn, of niet binnen de actieperiode geleverd kunnen worden, dan ontstaat geen mogelijkheid om na de actieperiode alsnog deel te nemen aan deze actie.
 4. Deelname aan de actie is voorbehouden aan personen van 18 jaar en ouder met een hoofdverblijfplaats in Nederland. Projectmatige aankopen zijn uitgesloten van deelname.
 5. Door deelname aan deze actie gaan de deelnemers akkoord met de actievoorwaarden.
 6. Door deel te nemen aan deze actie verstrekken de deelnemers persoonsgegevens die worden opgenomen in een bestand van Nefit Bosch. De verwerking van persoonsgegevens door Nefit Bosch zal vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gebeuren.
 7. Wanneer de aankoop na deelname ongedaan wordt gemaakt (bijvoorbeeld als gevolg van een uitgeoefend herroepingsrecht), zonder vervanging door een ander actieproduct, vervalt het recht op deelname aan deze actie; in dergelijke gevallen dient het volledige bedrag aan Nefit Bosch te worden geretourneerd indien de cashback al naar de deelnemer is overgemaakt.
 8. Nefit Bosch is te allen tijde gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de actie, zonder dat zij deze beslissing hoeft te motiveren en zonder dat daarbij een recht of aanspraak ontstaat voor de betreffende deelnemer op schadevergoeding, een vervangend product of actie, in welke vorm dan ook.
 9. Nefit Bosch aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door derden verstrekte onvolledige en/of onjuiste informatie over de actie en/of actievoorwaarden.
 10. Nefit Bosch is niet verantwoordelijk voor een foute of onvolledige opgave van gegevens door de deelnemer. Aan type-, druk- en andere fouten kunnen deelnemers geen rechten ontlenen.
 11. Nefit Bosch en de door haar ingeschakelde derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld door (of namens) de afnemer voor enige schade en/of kosten, direct of indirect, veroorzaakt door of op enige wijze verband houdend met deze actie.
 12. Nefit Bosch behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie eerder te beëindigen. Nefit Bosch is in geval van wijziging of beëindiging niet gehouden tot enige schadevergoeding of vervangende actie, in welke vorm dan ook.
 13. Over deze actievoorwaarden kan niet worden gecorrespondeerd. Indien om welke reden dan ook een geschil ontstaat tussen een deelnemer en Nefit Bosch, is het oordeel van de laatste bindend.
 14. Op de actie is Nederlands recht van toepassing.
 15. Vragen over deze actie kunt u richten aan consument@nefit.nl

V1.1.190903