Energieprestaties en geluidseisen

Decorative brandbar

19-05-2020

Energieprestaties en geluidseisen

Nu de warmtepomp steeds meer terrein wint, komen er steeds meer vragen los. Niet alleen bij installateurs, maar ook bij hun klanten en bij voorschrijvende partijen als adviseurs en bestekschrijvers. Met leveranciers gaan we de komende maanden in op de belangrijkste vragen én uiteraard de antwoorden. Als tweede: de twee meest gestelde vragen van bestekschrijvers en adviseurs en de antwoorden daarop van Nefit-Bosch.

Nefit Bosch

"Waar vind ik de energieprestaties van de verschillende types warmtepompen?"

Waar vind ik de energieprestaties van de verschillende types warmtepompen?

Aan de hand van gelijkwaardigheidsverklaring kan de EPC-calculatie worden gebaseerd op het werkelijke opwekkingsrendement voor ruimteverwarming en warmtapwaterbereiding in plaats van op de forfaitaire waarden uit de norm NEN 7120. Op de website van bureau CRG zijn de gegevens over EnviLine warmtepompen van Nefit Bosch terug te vinden. De website wordt regelmatig geüpdatet met nieuwe productgegevens.

Verder staan op de website van Nefit Bosch zelf besparingsdiagrammen waaruit het elektriciteitsverbruik per type warmtepomp, per vermogen kan worden afgelezen. Ook de besparing ten opzichte van het oorspronkelijke gasverbruik bij verschillende aanvoertemperaturen komt hieruit naar voren.

Hoe zorg ik dat het buitendeel voldoet aan de strengere geluidseisen die volgend jaar ingaan?

Per 1 januari 2021 treedt de nieuwe geluidsnormering warmtepompen (Bouwbesluit 2012) in werking. In grote lijnen komen de geluidseisen voor buitenunits neer op 40 dB(A) op de perceelgrens. Helaas zijn de opgegeven waarden in de documentatie van fabrikanten niet altijd met elkaar te vergelijken omdat er bij verschillende condities is gemeten. Het vermelde geluidsniveau op het energielabel lost dit deels op, maar er moet nog steeds per situatie bekeken worden welk type buitenunit in aanmerking komt, en hoe deze moet worden geplaatst om te voldoen aan de voor die situatie geldende geluidseisen.

Door in het ontwerp rekening te houden met een aantal zaken zijn reducties tot 7dB(A) mogelijk:

  • Plaats de buitenunit niet in een hoek of nis: zo verminder je de kans op geluidsreflectie.
  • Zorg dat de uitblaasrichting naar de straat is, in plaats van naar bijvoorbeeld de woning van de buren, en voorkom dat de uitblaasrichting belemmerd wordt door objecten zoals struiken en schuttingen.
  • Plaats eventueel een geluidsabsorberend scherm tussen de warmtepomp en de ontvanger van het geluid.

Voor nog grotere geluidsreducties zijn geluidskappen of nieuwe, extra stille buitenunits beschikbaar, zoals de Bosch Compress 7400i AW. Dit wordt ook uitgelegd in de folder ‘Geluid en te nemen maatregelen’.

Nefit Bosch

Auteur / schrijver bij Nefit Bosch