Gaat de Gasketelwet zorgen voor veiligere installaties

Decorative brandbar
Installateur in stookruimte

Gaat de Gasketelwet zorgen voor veiligere installaties?

26-06-2020

Gaat de Gasketelwet zorgen voor veiligere installaties?

Artikel overgenomen van brandveilig.com (geactualiseerd)

Incidenten met technische installaties in huis staan al jaren in de belangstelling. Periodieke controle in de vorm van een verplichte APK van deze installaties zou een oplossing kunnen vormen, vooral voor het voorkomen van koolmonoxide-ongevallen.

Een slecht werkende cv-ketel of een gasgeiser, open of gesloten zou vaak de oorzaak zijn. Met name geen of onvakkundig onderhoud, aanleg en gebreken van verouderde apparaten liggen er aan ten grondslag. Door het grote aantal gewonden (200 tot 400 jaarlijks op de Eerste Hulp met koolmonoxidevergiftiging) en circa 10 doden per jaar heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) een onderzoek ingesteld en het rapport “Koolmonoxide, onderschat en onbegrepen gevaar” in 2015 het licht doen zien.

Gasketelwet toch niet per 1 juli in werking

Op 1 juli zou de nieuwe Gasketelwet in werking treden. Deze is onlangs opnieuw uitgesteld tot 'na de zomer'. De Gaswet valt onder de Woningwet. De Gasketelwet verplicht monteurs een bewijs van vakmanschap Koolmonoxide te hebben. Op deze manier zal het installeren, repareren en onderhouden van installaties veiliger geschieden met als resultaat een veiligere installatie.

Het gaat om circa 25.000 tot 30.000 monteurs, die opgeleid moeten worden. Na invoering van de wet hebben ze nog anderhalf jaar de tijd om de geëiste certificering te halen. Naast een persoonlijk certificaat is ook sprake van een bedrijfscertificaat als alle monteurs gecertificeerd zijn. Het certificaat is vijf jaar geldig. Jaarlijks krijgen tussen de 12.000 en 15.000 monteurs training door fabrikanten van cv-ketels in hun opleidingscentra, logisch dat de CO-certificering voor een deel daar de uitvoering zullen krijgen. Verder krijgen ROVC’s een rol toebedeeld.

Door de certificering zal de professionaliteit van de sector stijgen. De markt zal sterk wijzigen naar verwachting, omdat de beunhazen niet meer aan de gasinstallatie mogen werken.

'CV-ketels kunnen vrij gekocht worden volgens Europese regels, dat zou aan banden gelegd moeten worden, omdat dit de Gaswet ondergraaft.'

Geen echte APK-regeling

Echter een echte APK-regeling zoals destijds in 2015 voor ogen stond is het nog niet; die gaat veel verder. Verplicht jaarlijks onderhoud levert het nog steeds niet op. Kostenverhoging door de nieuwe certificatieregeling is niet uitgesloten. De Gasketelwet is in principe bedoeld om veilig te werken aan de installatie. Dus ten behoeve van het installerend personeel.

Het indirecte gevolg zal zijn een veiliger installatie. Het certificaat is vijf jaar geldig en zal na die periode geactualiseerd moeten worden. Het werkgebied beperkt zich tot gasinstallaties onder 100 kW en die genoemd worden in de beoordelingsrichtlijn BRL 6000-25 (1). Gastransportleidingen, expansievaten en radiatoren vallen niet onder de regeling. CV-ketels kunnen vrij gekocht worden volgens Europese regels, dat zou aan banden gelegd moeten worden, omdat dit de Gaswet ondergraaft.

(1) Gebouw gebonden gasverbrandingstoestel en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas.

Bron: www.brandveilig.com