Actievoorwaarden warmtepompactie

Decorative brandbar

Actievoorwaarden Warmtepompactie Nefit Bosch

Acties

1. Bij deelname aan een van de drie hieronder omschreven acties komen installatiebedrijven in aanmerking voor een cashback van € 450,- respectievelijk € 500,- respectievelijk een gratis pakket aan extra’s t.w.v. € 500,-.

  • Actie 1
    Bij een warmtepomp van het type Bosch Compress 2000 AWF en een HR-ketel van het type Nefit 1200 of Nefit ProLine NxT ontvangt het aan deze actie deelnemende installatiebedrijf € 450,- retour.
  • Actie 2
    Bij een warmtepomp van het type Bosch Compress 3400i AWS, een HR-ketel van het type Nefit 1200 of Nefit ProLine NxT en een kamerthermostaat van het type Bosch EasyControl ontvangt het aan deze actie deelnemende installatiebedrijf € 500,- retour.
  • Actie 3
    Bij een warmtepomp van het type Bosch Compress 5800i AW ontvangt het aan deze actie deelnemende installatiebedrijf € 500,- retour, alsmede gratis gebruik van Bosch HomeCom Pro tot 31 maart 2025.

2. Aankoop en installatie van de actieproducten moeten plaatsvinden tijdens de actieperiode van 12 september 2023 tot en met 31 maart 2024. Daarnaast moeten de actieproducten uiterlijk 30 april 2024 zijn geregistreerd via het Nefit Bosch Partner Portal.

3. Om aan een of meerdere acties deel te nemen meldt het installatiebedrijf zich vooraf aan via het deelnameformulier op www.nefit-bosch.nl/warmtepompactie.


Cashback & Voordeel

4. Bij deelname aan Actie 1, respectievelijk Actie 2 of Actie 3 wordt de cashback van € 450,-, respectievelijk € 500,- uitgekeerd in de vorm van een creditnota aan het deelnemende installatiebedrijf. De creditnota wordt verstuurd in de maand volgend op de maand waarin de correcte registratie van de hierboven omschreven combinaties van actieproducten heeft plaatsgevonden. De actieproducten hoeven niet gelijktijdig te worden geïnstalleerd of geregistreerd.

5. Bij deelname aan Actie 3 ontvangt het deelnemende installatiebedrijf naast de bovengenoemde cashback ook toegang tot het Bosch HomeCom Pro portal. Hiervan kan tot en met 31 maart 2025 gratis gebruikgemaakt worden. Vanaf 1 april 2025 is bij voortzetting van het abonnement het op dat moment geldende tarief verschuldigd.

6. De vermelde bedragen zijn exclusief BTW.


Deelname, actieperiode en uiterste deelnamedatum

7. Deelname aan de acties is uitsluitend mogelijk door aanmelding via het deelnameformulier op www.nefit-bosch.nl/warmtepompactie.

8. De actieperiode loopt van 12 september 2023 tot en met 31 maart 2024.

9. Registratie van de actieproducten is mogelijk tot en met uiterlijk 30 april 2024, mits aankoop en installatie hebben plaatsgevonden tussen 12 september 2023 en 31 maart 2024.

10. Nefit Bosch behoudt zich het recht voor om partijen uit te sluiten van deelname aan de acties als zij hiertoe aanleiding ziet op grond van individuele, commerciële afspraken die eerder met de partijen zijn gemaakt.


Overige bepalingen

11. Deze tijdelijke promotionele actie wordt georganiseerd door Nefit Bosch (Bosch Thermotechniek B.V.) te Deventer.

12. De actie is uitsluitend geldig op in Nederland aangeschafte actieproducten.

13. Nefit Bosch is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de actieproducten bij de tussenhandel. Mochten binnen de actieperiode de actieproducten niet voorradig zijn, of niet binnen de actieperiode geleverd kunnen worden, dan ontstaat geen mogelijkheid om na de actieperiode alsnog deel te nemen aan deze actie.

14. Deelname aan de actie is voorbehouden aan bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven met een vestigingsplaats in Nederland.

15. Projectmatige aankopen zijn uitgesloten van deelname.

16. Door deelname aan deze actie gaan de deelnemers akkoord met de actievoorwaarden.

17. Door deel te nemen aan deze actie verstrekken de deelnemers persoonsgegevens die worden opgenomen in een bestand van Nefit Bosch. De verwerking van persoonsgegevens door Nefit Bosch zal vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gebeuren.

18. Nefit Bosch is te allen tijde gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de actie, zonder dat zij deze beslissing hoeft te motiveren en zonder dat daarbij een recht of aanspraak ontstaat voor de betreffende deelnemer op schadevergoeding, een vervangend product of actie, in welke vorm dan ook.

19. Nefit Bosch aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door derden verstrekte onvolledige en/of onjuiste informatie over de actie en/of actievoorwaarden.

20. Nefit Bosch is niet verantwoordelijk voor een foute of onvolledige opgave van gegevens door de deelnemer. Aan type-, druk- en andere fouten kunnen deelnemers geen rechten ontlenen.

21. Nefit Bosch en de door haar ingeschakelde derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld door (of namens) de afnemer voor enige schade en/of kosten, direct of indirect, veroorzaakt door of op enige wijze verband houdend met deze actie.

22. Nefit Bosch behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie eerder te beëindigen. Nefit Bosch is in geval van wijziging of beëindiging niet gehouden tot enige schadevergoeding of vervangende actie, in welke vorm dan ook.

23. Over deze actievoorwaarden kan niet worden gecorrespondeerd. Indien om welke reden dan ook een geschil ontstaat tussen een deelnemer en Nefit Bosch, is het oordeel van de laatste bindend.

24. Op de actie is Nederlands recht van toepassing.

Vragen over deze actie kunt u richten aan verkoopnederland@nefit-bosch.nl.

Versie 2.1.230913