Gebruiksvoorwaarden Bosch Sound Tool

Decorative brandbar
  • Home
  • juridisch

  • Gebruiksvoorwaarden Bosch Sound Tool

Gebruiksvoorwaarden Bosch Sound Tool


1. Toepassingsgebied en definities

1.1 Bosch Thermotechniek B.V., Zweedsestraat 1, 7418 BG Deventer ("BOSCH") stelt de gebruiker in het kader van de BOSCH Sound Tool ("BST") informatie ter beschikking over de geluidsemissie van BOSCH luchtwarmtepompen in het 5 kW vermogenssegment ("luchtwarmtepompen").

1.2 In deze voorwaarden wordt met de term "gebruiker" verwezen naar alle natuurlijke en rechtspersonen die gebruik maken van de BST.

1.3 Deze gebruiksvoorwaarden regelen het gebruik van de BST. Het gebruik van de BST vereist de instemming van de gebruiker met deze gebruiksvoorwaarden.


2. Beschrijving van de diensten

2.1 Het doel van de BST is de gebruiker een indruk te geven van het geluid dat door luchtwarmtepompen wordt voortgebracht.

2.2 De BST produceert geluiden die vergelijkbaar zijn met de geluiden van een luchtwarmtepomp in verhouding tot een bepaalde afstand van de gebruiker tot de luchtwarmtepomp, en afgezet tegen achtergrondgeluiden die typisch zijn voor de omgeving.

2.3 Daartoe reproduceert de BST typische geluiden die tijdens de werking van luchtwarmtepompen optreden. Omgevingsgeluiden en realistische achtergrondgeluiden van het stedelijk gebied worden gemengd met de gereproduceerde geluiden om de geluiden van de luchtwarmtepomp in verband te brengen. De gebruiker kan de gesimuleerde afstand tot de luchtwarmtepomp en andere factoren wijzigen door de BST binnen bepaalde grenzen te configureren.

2.4 De weergegeven geluiden van de warmtepompen zijn geluidsopnamen die overeenkomen met de werking van de betreffende luchtwarmtepomp bij een buitentemperatuur van +7 graden Celsius (standaardwaarde A7/W55).

2.5 Ten gevolge van technische beperkingen wijken de gereproduceerde geluiden echter af van de geluiden die bij de werkelijke werking van de luchtwarmtepomp worden voortgebracht en van de werkelijke achtergrondgeluiden. Product- en installatiespecifieke kenmerken, alsmede de installatieplaats van de respectieve unit, de afstand van de bronnen die het achtergrondgeluid voortbrengen, alsmede klimaat- en weersomstandigheden alsmede andere beïnvloedende factoren, zoals muurdikte, filterwerking van beglazing of positie van ramen, hebben een aanzienlijke invloed op het werkelijke geluid dat wordt waargenomen bij de werkelijke werking van een luchtwarmtepomp.

2.6 Bovendien hangt het gereproduceerde volume van de door de BST voortgebrachte geluiden in grote mate af van de volume-instelling van de door de gebruiker gebruikte luidsprekers of andere reproductieapparatuur.

3. Gebruiksrechten

De gebruiker heeft uitsluitend het recht om de BST te gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Verder gebruik, kopiëren, downloaden en/of verspreiding van de inhoud buiten het door BOSCH volgens deze gebruiksvoorwaarden beoogde bereik is niet toegestaan.


4. Bewerken / Wijzigingen

BOSCH behoudt zich het recht voor om de omvang van het aanbod en de afzonderlijke bestanden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te wissen of aan te vullen. In het bijzonder behoudt BOSCH zich het recht voor om zonder verdere kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de bestanden ten opzichte van de door de gebruiker gereproduceerde status.


5. Gebruikersvergoeding:

Het gebruik van de BST is gratis.


6 Aansprakelijkheid

6.1 BOSCH is alleen aansprakelijk voor opzet, grove nalatigheid en het ontbreken van gegarandeerde eigenschappen. Dit geldt niet voor schade aan leven of gezondheid en voor gevallen van verplichte aansprakelijkheid op grond van de wet.

6.2 BOSCH is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de BST buiten het in deze gebruiksvoorwaarden uiteengezette gebruiksdoel.

6.3 In het bijzonder aanvaardt BOSCH geen aansprakelijkheid voor het geluid dat luchtwarmtepompen in reële werking voortbrengen en dat overeenkomt met het in de BST gesimuleerde geluid.


7. Slotbepalingen

7.1 Indien afzonderlijke bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen aan.

7.2 Het materiële recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. De bevoegde rechtbank is die van Stuttgart.

7.3 Wijzigingen en/of aanvullingen dienen in tekstvorm te geschieden.


Versie: 02.01/2022